tekst alternatywny

Terapia pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia są korygowane poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.

Co jest sygnałem ostrzegawczym dla rodzina?

Brak osiągnięć w nauce, trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia relacji społecznych.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się. Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej. Prowadzi ona do  pozytywnych zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno - motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka. 


Celem terapii pedagogicznej jest:

v  stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,

v  wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów,

v  eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,

v  zainteresowanie dziecka tym, co jest dla niego atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie jego uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.